به نام خدا 
با عرض سلام 
باز عصر جمعه و دلتنگی ان فرا رسید باز این جمعه هم گذشت ولی اقا و مولایمان ظهور
 نفرمودند
 و در روایات تاکید شده که برای تعجیل در ظهور حضرتش(روحی له الفداه ) دعا کنیم . این 
به ذهنم می اید که ایا دعا نمودن صرف کفایت می کند و ایا ما واقعا منتظر هستیم ؟ 
دوستان عزیز شخص منتظر واقعی نمی گردد و انتظار ظهور منجی هیچ گاه به حقیقت
 نمی‏پیوندد مگر اینکه سه عنصر اساسی در وجود منتظر محقق گردد

1) عنصر عقیدتی: شخص منتظر باید ایمان راسخی به حتمی بودن ظهور منجی ونجات‏بخشی
 او داشته باشد.

2) عنصر نفسانی: زیرا شخص منتظر باید در حالت آمادگی دائمی به سر ببرد.

3) عنصر عملی وسلوکی: شخص منتظر باید به قدر استطاعت خود در سلوک ورفتارش 
زمینه‏های اجتماعی وفردی را برای ظهور منجی فراهم نماید.

با نبود هر یک از این سه عنصر اساسی، گفتن اینکه ما منتظر حقیقی هستیم اشتباه خواهد بود 
یا حق